hrenfrdehumk

11. sjednica

PLAN o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalinovac u 2014. godini

PROGRAM o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2014. godini

PROGRAM o izmjeni i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalinovac u 2014. godini

PROGRAM o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalinovac u 2014. godini

PROGRAM o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2014. godini

PROGRAM o izmjeni Programa unapređenja stočarstva i zaštite zdravlja pučanstva na području Općine Kalinovac u 2014. godini

PROGRAM o izmjenama Programa utroška šumskog doprinosa na području Općine Kalinovac u 2014. godini

ODLUKA o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalinovac

ODLUKA o izradi izmjena i dopuna Platforme za lokalni razvoj općine Kalinovac za razdoblje 2013-2017.

ODLUKA o kupnji nekretnina u Gospodarskoj zoni Kalinovac Jug

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

SUGLASNOST na Godišnji plan i program rada DV Bubamara Kalinovac za 2014/15. godinu

SUGLASNOST na Izmjene i dopune godišnjeg Financijskog plana primitaka i izdataka DV Bubamara Kalinovac za 2014. godinu 

Saziv 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac za dan 6. studenoga 2014. (četvrtak) u 18,00 sati

 

 

 

 

Kontakt

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

Gdje smo?

Prevoditelj

hrenfrdehumk

Share

Tražilica

© 2015 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. 

Designed by Georg

Traži