hrenfrdehumk

16 sjednica OV

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kalinovac

Odluka o osnivanju Gospodarske zone Kalinovac Jug

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o cijeni neizgrađenog građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Kalinovac Jug

IZMJENE I DOPUNE Plana zaštite od požara Općine Kalinovac 

RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Kalinovac

SUGLASNOST na Financijsko izvješće DV Bubamara Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

SUGLASNOST na Plan upisa djece u Dječji vrtić Bubamara Kalinovac za 2015/16. godinu

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE

Saziv 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac za dan 29. srpnja 2015. (srijeda) u 20,00 sati

Kontakt

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

Gdje smo?

Prevoditelj

hrenfrdehumk

Share

Tražilica

© 2015 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. 

Designed by Georg

Traži