hrenfrdehumk

18 sjednica OV

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Kalinovac

Odluka o vrijednosti obračunske jedinice-boda (B) za izračun visine komunalne naknade na području Općine Kalinovac

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Kalinovac

ODLUKU O IZBORU osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje lokalnih cesta (asfaltiranje) te održavanje vodoravne i okomite signalizacije na području Općine Kalinovac

ODLUKU O IZBORU osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina-prokop i sanacija javnih površina na području Općine Kalinovac

SUGLASNOST na promjenu stavke u Cjeniku pogrebnih usluga i upravljanja grobljem u Kalinovcu 

SUGLASNOST na Godišnji plan i program rada DV Bubamara Kalinovac za 2015/16. godinu

SUGLASNOST na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu Općine Kalinovac

SUGLASNOST na Godišnje izvješće plana i programa rada DV Bubamara Kalinovac za 2014/15. godinu  

Saziv 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac 

Kontakt

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

Gdje smo?

Prevoditelj

hrenfrdehumk

Share

Tražilica

© 2015 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. 

Designed by Georg

Traži