hrenfrdehumk

3. sjednica OV

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kalinovac za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Kalinovac

Odluka o izmjeni Odluke o upravljanju grobljem na području Općine Kalinovac

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – košnja bankina (nerazvrstane ceste) na području Općine Kalinovac

Suglasnost na Cjenik pogrebnih usluga i upravljanja grobljem u Kalinovcu

Suglasnost na Financijsko izvješće DV Bubamara Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kalinovac za 2012. godinu

Saziv 3. Sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac

 

 

 

 

Kontakt

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

Gdje smo?

Prevoditelj

hrenfrdehumk

Share

Tražilica

© 2015 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. 

Designed by Georg

Traži