hrenfrdehumk

6. sjednica općinskog vijeća

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalinovac za 2014. godinu

Odluka o besplatnom smještaju djece s područja Općine Kalinovac u DV «Bubamara» Kalinovac u 2014. godini

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana civilne zaštite Općine Kalinovac

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja Općine Kalinovac

Odluka o financiranju prehrane za učenike OŠ Kalinovac

Odluka o financiranju usluga umjetnog osjemenjivanja plotkinja i pregled mesa na trihinelu

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalinovac u 2014. godini

IZMJENE I DOPUNE PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE

IZMJENE I DOPUNE PLANA CIVILNE ZAŠTITE

PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2014. godini

PROGRAM javnih potreba u kulturi na području Općine Kalinovac u 2014. godini

PROGRAM javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalinovac u 2014. godini

PROGRAM javnih potreba u sportu na području Općine Kalinovac u 2014. godini

PROGRAM javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalinovac u 2014. godini

PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalinovac u 2014. godini

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2014. godini

PROGRAM unapređenja stočarstva i zaštite zdravlja pučanstva na području Općine Kalinovac u 2014. godini

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

RJEŠENJE o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kalinovac

SUGLASNOST na Odluku o ekonomskoj cijeni usluge DV «Bubamara» Kalinovac u 2014. godini

SUGLASNOST na Financijski plan primitaka i izdataka DV «Bubamara» Kalinovac za 2014. godinu, te Procjenu Financijskog plana primitaka i izdataka za 2015. i 2016. godinu

Saziv 6. sjednice Općinskog vijeća

 

Kontakt

Općina Kalinovac
Dravska 4.
48361 Kalinovac
tel: 048/883-006, fax: 048/280-935
e-mail: opcina.kalinovac@kc.t-com.hr

Gdje smo?

Prevoditelj

hrenfrdehumk

Share

Tražilica

© 2015 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. 

Designed by Georg

Traži