hrenfrdehumkpt

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Kalinovac

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kalinovac u 2018. godini

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

- IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Program o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

- Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kalinovac

Odluka o davanju suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalinovac

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalinovac

- Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje lokalnih cesta (asfaltiranje) te održavanje vodoravne i okomite signalizacije na području Općine Kalinovac

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave usluge izrade Glavnog projekta izgradnje zgrade dječjeg vrtića

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave radova i usluga na uređenju Društvenog doma u Kalinovcu

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – košnja bankina za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kalinovac

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – zbrinjavanje napuštenih životinja na području Općine Kalinovac

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalinovac za 2018. godinu

Rješenje o odbijanju neuredne ponude

- Suglasnost a Izmjene i dopune Financijskog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za 2018. godinu

Suglasnost na Plan upisa djece u Dječji vrtić Bubamara Kalinovac za pedagošku godinu 2018/19.

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg