hrenfrdehumkpt

4. sjednica OV

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU - OPĆI DIO

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU - POSEBNI DIO

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalinovac

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalinovac u 2017. godini

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2017. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalinovac u 2017. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalinovac u 2017. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalinovac u 2017. godini

Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalinovac u 2017. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2017. godini

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalinovac u 2017. godini

Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Kalinovac

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave radova i usluga za projekt – Obnova Galerije na Batinskama

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu oOpćine Kalinovac za razdoblje od 2017. – 2021. godine

Suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Općine Kalinovac

Suglasnost na Godišnje izvješće plana i programa rada DV Bubamara Kalinovac za 2016/17. godinu

Suglasnost na Godišnji plan i program rada DV Bubamara Kalinovac za 2017/18. godinu

Suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana DV Bubamara Kalinovac za 2017. godinu

- Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kalinovac za 2016. g

IZVOD IZ ZAPISNIKA od 27. listopada 2017. godine sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac

- Saziv 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac 

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg