hrenfrdehumkpt

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Kalinovac

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kalinovac u 2018. godini

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

- IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Program o izmjenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Odluka o davanju suglasnosti na potpisivanje Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

- Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kalinovac

Odluka o davanju suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalinovac

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalinovac

- Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje lokalnih cesta (asfaltiranje) te održavanje vodoravne i okomite signalizacije na području Općine Kalinovac

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave usluge izrade Glavnog projekta izgradnje zgrade dječjeg vrtića

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave radova i usluga na uređenju Društvenog doma u Kalinovcu

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – košnja bankina za potrebe održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kalinovac

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – zbrinjavanje napuštenih životinja na području Općine Kalinovac

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalinovac za 2018. godinu

Rješenje o odbijanju neuredne ponude

- Suglasnost a Izmjene i dopune Financijskog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Dječjeg vrtića Bubamara Kalinovac za 2018. godinu

Suglasnost na Plan upisa djece u Dječji vrtić Bubamara Kalinovac za pedagošku godinu 2018/19.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KALINOVAC ZA 2017. GODINU

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA OPĆINE KALINOVAC U 2017. GODINI

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU OPĆINE KALINOVAC NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2017. GODINI

- IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE

ODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kalinovac

ODLUKA o donošenju Strategije razvoja Općine Kalinovac za razdoblje od 2016. do 2020. godine

ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Općine Kalinovac za 2017. godinu

ODLUKA o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara s Gradom Đurđevcom i općinama Ferdinandovac, Novo Virje, Kloštar Podravski, Molve, Podravske Sesvete i Virje

PLAN mreže dječjih vrtića Općine Kalinovac

- SUGLASNOST na Financijska izvješća DV «Bubamara» Kalinovac za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

- ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Kalinovac za 2017. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Saziv 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Kalinovac

 

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Kalinovac

- Odluka o prodaji nekretnina u vasništvu Općine Kalinovac

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Kalinovac

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta (dobava i razgrtanje šljunka) na području Općine Kalinovac

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – sanacija javnih površina na području Općine Kalinovac

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – opskrba električnom energijom za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta na području Općine Kalinovac

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalinovac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Kalinovac od 2011. do 2019. godine za 2017. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2017. godini

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2017. godini

Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje redovitog programa DV Bubamara Kalinovac u 2018. godini

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kalinovac

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalinovac za 2018. godinu

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Kalinovac

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kalinovac

Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalinovac

Odluka o visini iznosa participacije roditelja djece korisnika redovitog programa DV Bubamara Kalinovac u 2018. godini

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave usluge isporuke električne energije

Odluka o financiranju prehrane za učenike OŠ I.L. Croata Kalinovac

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete s područja Općine Kalinovac u 2018. godini

Odluka o isplati pomoći povodom božićnih blagdana za umirovljenike, osobe starije od 65 godina te sve socijalno ugrožene osobe s područja Općine Kalinovac u 2017. godini

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti – zimska služba na području Općine Kalinovac

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalinovac u 2018. godini

- Plan razvojnih programa

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2018. godini

- Program javnih potreba u području djelovanja udruga na području Općine Kalinovac za 2018. godinu

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalinovac u 2018. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2018. godini

- PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU

Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalinovac u 2018. godini

- Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalinovac u 2018. godini

- OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU PO PROGRAMIMA

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU - OPĆI DIO

PRORAČUN OPĆINE KALINOVAC ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU - POSEBNI DIO

Suglasnost na Financijski plan primitaka i izdataka DV «Bubamara» Kalinovac za 2018. godinu, te Procjenu Financijskog plana primitaka i izdataka za 2019. i 2020. godinu

- Saziv 5. sjednice OV

© 2018 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg