21. SJEDNICA OV OD 28.12.2023.

- ANALIZA STANJA sustava civilne zaštite na području Općine Kalinovac za 2023. godinu

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KALINOVAC ZA 2023. GODINU OPĆINE KALINOVAC ZA 2023. GODINU 

PLAN o izmjenama i dopunama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalinovac u 2023. godini

PROGRAM o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2023. godini

PROGRAM o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalinovac u 2023. godini

- PROGRAM o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalinovac u 2023. godini

PROGRAM o izmjeni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalinovac u 2023. godini

PROGRAM o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalinovac u 2023. godini

- PROGRAM o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalinovac u 2023. godini

PROGRAM o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalinovac u 2023. godini

PROGRAM o izmjenama Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalinovac u 2023. godini

PROGRAM o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalinovac u 2023. godini

ODLUKA o promjeni sjedišta društva Komunalno KP d.o.o. Kloštar Podravski

Odluka o kupnji nekretnina upisanih u zkul. 137 i 5306, k.o. Kalinovac

ODLUKA o usklađenju poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva Komunalno KP d.o.o. Kloštar Podravski

ODLUKA o usklađenju poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva Komunalne usluge d.o.o. Đurđevac

SUGLASNOST na III. Izmjene i dopune Financijskog plana DV «Bubamara» Kalinovac za 2023. godinu i Projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

ZAKLJUČAK o razmatranju zamolbe za studentsku pomoć studentice Mihaele Lugarov

- Saziv 21. sjednice OV

© 2021 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg