Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14, 70/17. i 98/19) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 2/16. i 22/21), općinski načelnik Općine Kalinovac objavljuje

Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac za 2022. godinu

Odluka o dodjeli sredstava 2022.

Preuzmite obrasce:

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14, 70/17. i 98/19) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 2/16. i 22/21), općinski načelnik Općine Kalinovac objavljuje

Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Kalinovac za 2022. godinu

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA

Preuzmite obrasce:

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 20/18, 115/18. i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalinovac (KLASA: 320-02/21-01/05 , URBROJ: 2137/21-01/02-21-1 od 28. rujna 2021.), Općinsko vijeće Općine Kalinovac objavljuje

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalinovac

Stranica 6 od 20

© 2021 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg