Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14, 70/17. i 98/19) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 2/16), općinski načelnik Općine Kalinovac objavljuje

NATJEČAJ za predlaganje projekata javnih potreba u kulturi koji su od interesa za Općinu Kalinovac za 2020. godinu

 

Preuzmite obrasce:

1 - Upute za prijavitelje

2 - Opisni obrazac projekta 

3 - Obrazac proračuna

4 - Obrazac za ocjenu kvalitete

5 - Obrazac ugovora

6 - Obrazac za opisni izvještaj

7- Obrazac za financijsko izvješće

8 - Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Odluka o dodjeli financijskih potpora programu javnih potreba u kulturi na području Općine Kalinovca u 2020. godini

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14, 70/17. i 98/19) i članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 2/16), općinski načelnik Općine Kalinovac objavljuje

2. NATJEČAJ za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalinovac za 2020. godinu

Preuzmite obrasce:

1 - Upute za prijavitelje

2 - Opisni obrazac projekta ili programa

3 - Obrazac proračuna

4 - Obrazac za ocjenu kvalitete

5 - Obrazac ugovora

6 - Obrazac za opisni izvještaj

7- Obrazac za financijsko izvješće

8 - Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

9 - Obrazac izjave o partnerstvu

 

Odluka o dodjeli financijske potpore projektu udruge u 2020. godini (15.12.2020.)

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14. i 81/15 – pročišćeni tekst), članka 29. Statuta Općine Kalinovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 3/18. i 12/19), članka 6. i 7. Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Kalinovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/16) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Kalinovac u Gospodarskoj zoni Kalinovac Jug KLASA: 947-01/20-01/01, URBROJ: 2137/21-01/02-20-1 od 13. siječnja 2020., općinski načelnik raspisuje

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Kalinovac u Gospodarskoj zoni Kalinovac Jug

Odluka o prodaji nekretnine u Gospodarskoj zoni Kalinovac Jug

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14. i 81/15 – pročišćeni tekst), članka 6. Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Kalinovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/16) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kalinovac-kčbr. 1775/1, k.o. Kalinovac, KLASA: 947-01/20-01/06, URBROJ: 2137/21-01/02-20-1 od 4. svibnja 2020. godine, općinski načelnik Općine Kalinovac raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kalinovac-kčbr. 1775/1, k.o.Kalinovac

Javno otvaranje ponuda održat će se u ponedjeljak 25. svibnja 2020. u Općini Kalinovac s početkom u 8,00 sati.

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kalinovac - kčbr. 1775/1, k.o.Kalinovac

Stranica 9 od 20

© 2021 Općina Kalinovac. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg